Uthyrningspolicy - Bilplats

Denna policy gäller ansökan om ny bilplats. Bilplatser hyrs ut genom en särskild bilplatskö. Du samlar
dina köpoäng genom att registrera dig som sökande till vår bilplatskö där du samlar en poäng per dag.
En bilplats är i första hand ett komplement till hyresgäster med ett gällande bostads- alt
lokalhyresavtal hos Norabostäder/Nora Fastigheter. I första hand gäller en hyrd bilplats per kontrakt.
I mån av tillgång har hyresgäst med behov av fler än 1 parkering möjlighet att hyra ytterligare en
parkeringsplats. Därefter erbjuds externa kunder att hyra bilplats.

Laddplatser för el-bil är tillgängligt för bostads- & lokalhyresgäster hos Norabostäder/Norafastigheter.
Hyresavtal för parkeringsplats inkl ladd-stolpe, exklusive el-förbrukning, tecknas med Norabostäder.
Förbrukad el debiteras av ladd-operatör.

Förmedling av bilplats

Förmedling av bilplatser sker utifrån kötid. Vid flera ansökningar prioriteras sökanden enligt nedan:

 • Kötid – för befintliga hyresgäster, hos Norabostäder alt Nora Fastigheter, utan bilplats
 • Kötid – för befintliga hyresgäster hos Norabostäder alt Nora Fastigheter
 • Kötid – för extern utan hyresavtal med Norabostäder eller Nora Fastigheter

Användning av bilplats

Fordonet som ska använda platsen ska vara av samma typ av fordon som platsen är avsedd för

 • Bilplatsen är avsedd för personbilar. Husbilar, husvagnar, lastbilar eller släpfordon får således
  inte, utan upplåtarens tillstånd, uppställas på bilplatsen.
 • Fordon, som är i sådant skick att det av hyresvärden bedöms vara fordonsvrak, får inte
  förvaras uppställt på bilplatsen. Har hyresgästen, efter uppmaning från hyresvärden, inte
  flyttat fordonet har hyresvärden rätt att flytta fordonet till särskild uppställningsplats. Efter
  erforderligt tillstånd har hyresvärden rätt att skrota fordonet på hyresgästens bekostnad.
 • Hyresgästen är skyldig att ersätta samtliga kostnaderna i samband med flyttning och skrotning
  av bilvrak.

För medgivande av hyresavtal skall ett antal kriterier uppfyllas

 • Sökande skall vara fyllda 18 år, anmälan till bilplatskö kan göras från 16 år.
 • Sökanden skall ha skött sina hyresinbetalningar för befintligt hyresavtal.
 • Sökande skall inte ha skulder till Norabostäder AB eller Nora Fastigheter AB.

Direktbyte

Med direktbyte menas när två hushåll byter bilplats med varandra. Detta innebär att man byter bilplats
direkt med någon annan utan att gå via bilplatskön. För ett direktbyte krävs ett godkännande av
Norabostäder/Nora Fastigheter. Vid direktbyte nollas aktuella kö-poäng hos Norabostäder.

Uppsägning

Vid uppsägning av bilplats gäller 3 månaders uppsägningstid, räknat från nästkommande
månadsskifte. Vid dödsfall kan bilplatsen sägas upp med en månads uppsägning om uppsägningen
sker senast en månad efter dödsfall. Sker uppsägning senare gäller 3 månaders uppsägningstid.

Uppsägning av bostadsavtal innebär även uppsägning av bilplatsavtal, om inte annat
överenskommits.