Nya hyran för 2024 är nu klar

Förhandlingar mellan Norabostäder/Nora Fastigheter och Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning har nu avslutats och överenskommelse har träffats om en ny hyresnivå från 1 april 2024.

Överenskommelsen om hyreshöjning gäller bostäder, bilplatser samt de lokaler som inte omfattas av annan förhandlingsklausul.

Efter förhandling har parterna kommit överens om en hyreshöjning om 5%.

För en genomsnittslägenhet om 65 m2, innebär en höjning med 5% en ökning av månadshyran
med ca 300 kr/månad

Kostnaden för bilplatser höjs med 20 - 40 kr/månad beroende på typ av bilplats.

P-plats 20 kr/månad
Carport 30 kr/månad
Garage, (exkl Hagby Ängar) 40 kr/månad
Garage Hagby Ängar samt P-plats med laddstation – ingen höjning.

Norabostäder är i ett ansträngt ekonomiskt läge, där höga kostnadsökningar påverkar våra förutsättningar att långsiktigt driva en bra verksamhet. Enbart årets prisökning för taxekostnader motsvarar en
hyreshöjning om 6%. Därutöver tillkommer allmänna kostnadsökningar samt ökade räntekostnader.

Då överenskommen hyresjustering inte täcker årets ökade kostnader medför det att det krävs både effektiviseringar och prioriteringar i verksamheten.

För att ha en långsiktigt hållbar underhållsnivå är vårt behov av en hyresjustering på en betydligt högre nivå. Vårt underhåll, som redan idag är på en minimal nivå, kommer att kräva ännu hårdare prioriteringar. Vi kan därmed tyvärr inte upprätthålla och utföra det underhåll som vi önskar.

Vi fortsätter att arbeta med effektiviseringar och prioriteringar för att kunna upprätthålla en god service till våra hyresgäster.

Nora 2024-02-01

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB

Eva Henebäck